Všetky svoje vedomosti a schopnosti vnímajte ako prostriedky na pomoc iným...

Plán činnosti Nadácie Doprastav

1. Rozvoj a podpora vzdelania

formou úzkej spolupráce so Stavebnou fakultou STU v Bratislave, Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline a Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach ako aj so Strednou priemyselnou školou stavebnou v Bratislave, formou spolupráce s neziskovými odbornými organizáciami v stavebníctve, napr. Slovenská komora stavebných inžinierov.

  

2. Ochrana zdravia a vytváranie podmienok

pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia formou konkrétnej pomoci, hlavne onkologicky chorým pacientom a deťom, zdravotne postihnutým spoluobčanom, formou podpory športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

3. Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

podpora pri ochrane stavebných kultúrnych pamiatok Slovenska, poskytnutie pomoci pri ich záchrane a obnove.