O nadácii

Už od vzniku akciovej spoločnosti Doprastav v roku 1994 vykonávali jej majitelia verejnoprospešnú činnosť a to formou rôznych darov, sponzorstvom, propagáciou, účasťou na benefičných podujatiach v oblastiach podpory najmä zdravia starých ľudí, detí a mládeže.
Svojou propagáciou verejnoprospešnej činnosti organizovali zapojenie zamestnancov spoločnosti do aktivít Hodina deťom, Červený nos, Deň narcisov a podobne. Z prostriedkov spoločnosti boli financované dary pre Ostrov života, onkologické ústavy, liečebné procesy starých ľudí v domovoch dôchodcov. Medzi podporované oblasti patrila aj vedeckovýskumná, študijná, publikačná a vydavateľská činnosť orientovaná na získavanie a šírenie teoretických a praktických poznatkov z oblasti architektúry a stavebníctva.

   
Doprastav, a. s. podporoval aj rozvoj a ochranu kultúrnych a duchovných hodnôt, napríklad prácami na ochrane archeologických nálezov v Bratislave. Ako hlavný sponzor podporuje Doprastav, a. s. Volejbalový klub žien, Šachový klub, v minulosti prispieval na hokejbal, futbal, hokej a pre vlastných zamestnancov vytvára podmienky k športovaniu organizovaním športových hier, turistických a poznávacích zájazdov a rekreačných pobytov vo vlastných zariadeniach.

Za účelom skvalitnenia verejnoprospešnej činnosti založil Doprastav, a. s. a 31.08.2006 zaregistroval na Ministerstve vnútra SR Nadáciu Doprastav.

Prostredníctvom nadácie chcú majitelia spoločnosti dosiahnuť ešte cieľavedomejší prístup v plánovaní a realizovaní verejnoprospešných činností, koncentrovanejšie zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov na účet nadácie.

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Cieľom Nadácie Doprastav je:

  • rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
  • ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia,
  • rozvoj a podpora vzdelania,
  • rozvoj a podpora telovýchovy,
  • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Dôveryhodnosť a rozhodnosť v záujme naplnenia cieľov a účelu Nadácie Doprastav zaručuje zloženie vrcholového orgánu Správnej rady nadácie, ktorá pozostáva z najvyšších predstaviteľov akciovej spoločnosti Doprastav:

  • Ing. Juraj Androvič
  • Mgr. Roman Guniš
  • Ing. Dušan Mráz

Správcom nadácie a kontaktnou osobou je Mgr. Jana Faltejsek:
nadaciadoprastav@doprastav.sk.